Acord per demanar la millora del finançament dels equipaments sanitaris

El passat 8 de gener, a l'Ajuntament del Vendrell, va tenir lloc una reunió del Consorci de Serveis Bàsics de Salut, del Consorci per a l'Atenció Social i a la Dependència i del Pacte de Berà, en la qual es va arribar a un acord conjunt per demanar la millor del finançament dels equipaments sanitaris.

Actualitat

Acord per demanar la millora del finançament dels equipaments sanitaris
Acord per demanar la millora del finançament dels equipaments sanitaris | Fotografia: Cedida

ACORD CONJUNT del CONSORCI DE SERVEIS BÀSICS DE SALUT, del CONSORCI PER A L’ATENCIÓ SOCIAL I A LA DEPENDÈNCIA a les comarques del BAIX PENEDÈS i del TARRAGONÈS i de les ALCALDESSES i dels ALCALDES del “PACTE DE BERÀ” per DEMANAR la MILLORA del FINANÇAMENT dels EQUIPAMENTS SANITÀRIS 

Reunits a l’Ajuntament del Vendrell, al Saló de Plens, dimarts, 8 de gener de 2019, l’Il·lm. Sr. Martí Carnicer i Vidal, alcalde del Vendrell, l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova, alcalde de Tarragona, l’Il·lma. Sra. Eva Maria Serramià i Rofes, presidenta del Consell Comarcal Baix Penedès, l’Il·lm. Sr. Daniel Cid Ricote, president del Consell Comarcal del Tarragonès, l’Il·lm. Sr. Fèlix Alonso Cantorné, alcalde d’Altafulla, l’Il·lm. Sr. Joan Sans i Freixas, alcalde de l’Arboç, Il·lm. Sr. Fèlix Sans Mañé, alcalde de Bellvei, Il·lm. Sr. Ramon Ferré Solé, alcalde de Calafell, Il·lm. Sr. Joan Maria Sardà i Padrell, alcalde de la Pobla de Mafumet, l’Il·lm. Sr. Jaume Casas i Sordé, alcalde de la Riera de Gaià, Il·lm. Sr. Pere Virgili i Domínguez, alcalde de Roda de Berà, l’Il·lm. Sr. Eduard Rovira i Gual, alcalde de Torredembarra, l’Il·lm. Sr. Josep Maria Pujals i Vallvé, regidor de l’Ajuntament de Vila-seca, el Sr. Benet Jané i Palau, president de la Fundació Centres Assistencials i d’Urgències de Tarragona, i del Dr. Joan M. Adserà i Gebellí, president de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, tot actuant com a secretari, el Sr. Carles Alegret i Bartolín, per unanimitat dels membres presents, 

MANIFESTEN 

Primer.- Que el 23 d'agost de 2018 els representants dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals consorciats van acordar de forma unànime reclamar a la Generalitat de Catalunya un millor finançament per als centres d'atenció primària i els hospitals gestionats per la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla de les comarques del Tarragonès i Baix Penedès;  reclamació aquesta a la què posteriorment s’hi van sumar els municipis presents a l'anomenat “Pacte de Berà”. Així mateix, van acordar donar suport a les gestions realitzades per la Xarxa Santa Tecla (Xarxa) i a les mobilitzacions dels treballadors i treballadores dels centres de la mateixa, per tal de reivindicar aquesta millora en el finançament. 

Segon.- Que es valoren positivament els esforços fets pel Govern de la Generalitat de Catalunya en donar una primera resposta a aquestes peticions i haver contret en els darrers mesos el compromís de millorar, en part, l'infrafinançament manifest que pateix l’assistència primària i hospitalària dels nostres municipis. 

Tercer.- Que amb posterioritat als fets abans esmentats, i arrel d'una vaga organitzada per el Sindicat de Metges de Catalunya, l'Institut Català de la Salut (ICS) i aquest Sindicat, el 29 de novembre de 2018, van signar un acord per millorar els ratis de professionals en la prestació del servei d’assistència primària.  

Quart.- Que la direcció del CatSalut ha manifestat a la seva recent Instrucció 7/2018,  de 21 de desembre que la prestació del serveis de salut a Catalunya ha d’atendre “a criteris d’homogeneïtat d’horaris i d’ordenació de cartera de serveis a tot Catalunya i amb la finalitat de millorar l’equitat territorial, com també de millorar les condicions i la conciliació de la vida familiar i laboral”. 

Cinquè.-  Que els agents socials han fet arribar als Ajuntaments i a la direcció de la Xarxa l’exigència d’assolir aquesta homogeneïtat, no només en l’horari; sinó també, com diu la instrucció del CatSalut esmentada,dels recursos per l’ordenació de la cartera de serveis.  

Sisè.-  Que des dels Ajuntaments, els Consells comarcals i la Xarxa s’ha manifestat en diferents reunions tant amb els agents socials, els comitès d’empresa, com amb els parlamentaris representants del territori la coincidència en l’interès d’assolir l’homogeneïtat esmentada. 

Setè.- Que, així mateix, el 8 de gener de 2019 a l‘ofici adreçat al “Sector concertat de serveis d’atenció primària” la direcció del CatSalut ha afirmat amb rotunditat que “el Departament de Salut ha de garantir que tots els ciutadans de Catalunya siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat en l’atenció primària i evitar que es produeixin diferents  nivells de servei en funció del proveïdor sanitari que els presti”. 

Vuitè.- Que davant d’aquesta situació, els ajuntaments i consells comarcals aquí representats, com a institucions més properes a la ciutadania, volen manifestar el seu posicionament en defensa del model sanitari català i la seva aplicació efectiva a les nostres comarques, que només es podrà assolir amb un millor i més equitatiu finançament de les infraestructures i dels serveis de salut, a fi de garantir un servei públic de qualitat a tot el nostre territori. 

ACORDEN 

Primer.- Reclamar la millora en l’assignació del recursos econòmics basada en la població actual  i  el seu nivell socioeconòmic, que comporti l’homologació de les prestacions sanitàries amb el promig dels altres territoris de Catalunya, per tal de no discriminar les ciutadanes i els ciutadans, en funció del seu lloc de residència. Així,  

  • En l’àmbit de l’atenció primària. Demanar la millora en l’assignació dels recursos econòmics que són necessaris per poder implementar la Instrucció del CatSalut esmentada, en termes d’organització i d’increment dels recursos humans a tots els centres d'atenció primària del nostre territori. Aquesta assignació ha d’incrementar la compromesa en virtut del nou sistema de pagament establert l’any 2017 i que va posar en evidència el desequilibri reiteradament reclamat i manifestat a l’estudi de l’AQAS (Agència Catalana de Qualitat), en relació a nivell socioeconòmic de les comarques del Tarragonès i Baix Penedès.
  • En l’àmbit de l’atenció especialitzada. Demanar el finançament adequat i suficient per a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i l’Hospital del Vendrell, d’acord amb llurs nivells de complexitat. Un assignació que ha de ser equitativa amb el promig dels hospitals de Catalunya, a fi de revertir el l’infrafinançament que es manifesta en l’anàlisi de la Central de Resultats del CatSalut i de la Regió Sanitària Camp de Tarragona.

Segon.- Reclamar les inversions per tal de poder millorar les Infraestructures sanitàries; atès que els equipaments actuals són insuficients per poder ubicar els nous equips de professionals que cal incorporar, d’acord amb les necessitats actuals d’atenció a la ciutadania. Així,  

  • En l’àmbit de l’atenció primària. Agilitzar les inversions previstes per al CAP Botafoc del Vendrell (en construcció); el CAP de Torredembarra i el CAP de l’Arboç, presents en el PAIS (Pla d’Actuacions en Infraestructures de Salut) i en el Pla Estratègic de la Regió Sanitària de Tarragona de 2017.
  • En l’àmbit de l’atenció especialitzada. Reposar els equipaments i ampliar els serveis a l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i a l’Hospital de El Vendrell.

Tercer.- Manifestar el compromís dels nostres Ajuntaments i Consells Comarcals amb un model sanitari de qualitat i de proximitat per a tot el territori. 

Quart.- Reconèixer la gestió dels serveis d’assistència primària i d’assistència especialitzada i el treball diari que realitzen els professionals de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. 

Cinquè.- Demanar una visita a l’Hble. Consellera de Salut i, en el seu defecte, al director del CatSalut de la Generalitat de Catalunya per tal de poder presentar el present acord. 

Sisè.- Trametre aquest acord al Departament de Salut, a la Delegació del Govern i a la Gerència del CatSalut de la Regió Sanitària Camp de Tarragona de la Generalitat de Catalunya. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article